•    
    
    • مقررات

     ohsms.meedc.ir/index.php

     مقررات ..........
     قانون کار جمهوری اسلامی ایران  
     قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور