•    
    
    • اهمیت فرم های قطع و وصل

     فرم های قطع و وصل

     اهمیت فرم های قطع و وصل و لزوم و روش به کارگیری آنها بر حسب تجارب حاصله از حوادث ناگوار برق گرفتگی در گذشته که حاصل عدم یک نظام مشخص در قطع و وصل شبکه ها و همچنین خود محوریهای برخی از همکاران در این امر بوده ، موجب گردید که با همیّت صاحب نظران و کارشناسان و برابر خواسته مجموعه مدیریت صنعت برق ، در ایران فرم های قطع و وصل 400 ولت و 20 کیلوولت پیوست تدوین ، و طی دستورالعملی جهت بکارگیری و اجرا به کلیه شرکتهای توزیع برق ابلاغ گردد که بحمدا... از زمانیکه این فرم ها مورد استفاده قرار گرفته حوادث ناشی از برق گرفتگی بطور کاملاً چشمگیر کنترل و مهار گردیده است.

     برابر آئین نامه های مدون وزارت نیرو تنظیم این فرم ها به هنگام اجرای خاموشی های خواسته برای انجام تعمیرات الزامی بوده و کلیه مفاد مندرج در آن باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.

     روش به کارگیری فرم های قطع  و  وصل:

     فرم ها اعم از فشارضعیف و متوسط که تقریباً از یک قاعده برخوردارند با تقاضای واحد مجری 48 ساعت قبل از انجام کار ، تنظیم شده و برای بررسی فنی در اختیار اداره عملیات واتفاقات داده و اداره یاد شده طی فرصت چهل وهشت ساعته ، محل کار وشبکه مورد نظر را بررسی و ترتیبی اتخاذ می نماید که ضمن کنترل خطرات احتمالی ، شعاع کمتری از شبکه را در روز موعود ، بی برق نماید.

     در تاریخ مقرر واحد متقاضی خاموشی ، ضمن هم آهنگی قبلی در محل کار حاضر و واحد عملیات و اتفاقات که متولی قطع برق و ایمن سازی شبکه مورد نظر می باشد شبکه را قطع و پس از آزمایش و اطمینان از بی برق شدن آن و نصب اتصال زمین در طرفین محل کار و همچنین نصب علائم اخطار در محل قطع کلید ، شبکه را تحویل سرپرست گروه مجری داده و هر دو ، در ردیف های ، مندرج در فرم امضاء نموده و یک برگ فرم قطع و وصل تا اختتام زمان کار در نزد واحد مجری متقاضی خاموشی مانده و برگ دیگر در اختیار واحد عملیات قرار دارد. وپس از پایان کار که زمان آن قبلاً پیش بینی و در فرم ذکر گردیده ، مسئول واحد مجری با اعلام اختتام کار ، متقاضی برقدار شدن مجدد شبکه شده و در محل مخصوص مندرج در فرم امضاء می نماید. و ضمن جمع آوری و دور نمودن نفرات خود از شبکه، منتظر برقدار شدن آن می نماید.

     واحد عملیات و اتفاقات اقدامات و تعمیرات انجام شده را بررسی و پس از بازبینی شبکه بی برق شده و حصول اطمینان از دور بودن پرسنل مجری از شبکه و جمع آوری اتصال زمین ها و علائم اخباری ، شبکه را مجدداً برقدار نموده و با ذکر دقیق زمان ، در محل مخصوص فرم آن را امضاء و در اینجا هر دو نسخه فرم در یک جا جمع و در اداره عملیات بایگانی می شود.

     نکات مهم و قابل توجه :

     الف- بطور کلی فرم های قطع و وصل ضمن ایجاد نظام ، خود حکم یک صورت جلسه را دارند تا بموقع ضرورت ، مورد خطا و فرد خاطی مشخص گردد.

     ب- هر گونه معاشات در انجام تعهدات مربوط به فرم می تواند در صورت بروز حادثه اسباب گرفتاری شود.

     ج- باید توجه نمود برای برق دار نمودن مجدداً شبکه ، حتماً مسئول واحد مجری و متقاضی خاموشی ، قسمت مخصوص مندرج در فرم را امضاء کرده باشد در غیر اینصورت در صورت بروز حادثه، فرد برقدارکننده مسئول خواهد بود.

     د- عدم وجود برگ دوم فرم قطع و وصل در نزد گروه اجرایی بمنزله این خواهد بود که واحد مجری بدون اجازه مشغول بکار در شبکه ای شده که در اختیار وی نمی باشد.

     س- دقت شود زمان و تاریخ قطع و وصل در نقاط مطروحه در فرم ، اهمیت حقوقی داشته بنابر این دقیق پر شود.

     ش- در صورت تعدد آدرس برای یک گروه ، لازم است چند فرم قطع و وصل تنظیم شود ، در غیر اینصورت آدرسها و زمان های قطع و وصل و امضای مربوط برای هریک ، جداگانه در همان فرم قطع و وصل ذکر و انجام شود.

     ص- در صورت یاری دادن از طریق واحد اجرایی دیگر، نام و مشخصات یاری دهنده در فرم ذکر گردد تا مأمور به هنگام برقدار نمودن مجدد شبکه بداند چه کسانی در شبکه درگیر بوده اند و آیا اکنون از شبکه دور شده اند یا خیر.

مجموع بازدیدها :
297,345
تعداد بازدید امروز :
294
تعداد بازدید دیروز :
267
آخرین به روزرسانی :
1398/05/14 14:33
تعداد کاربران مهمان : 10
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.